CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. waarde en verkoopprijzen woningen GEBRUIK huizenprijzen
 2. waarde onroerende zaken GEBRUIK wozwaarde
 3. waarde-index
 4. waarden en normen
 5. waardering onroerende zaken GEBRUIK wozwaarde
 6. waarneemmethoden GEBRUIK waarneming
 7. waarneming
 8. wachtgelden
 9. wachtlijsten
 10. wage component EQ looncomponent
 11. wage costs EQ loonkosten
 12. wage gap EQ loonverschil
 13. wage increase EQ loonstijging
 14. wage restraint EQ loonmatiging
 15. wage tax EQ loonbelasting
 16. Wageningen University & Research centre GEBRUIK Wageningen UR
 17. Wageningen UR EQ Wageningen UR
 18. Wageningen UR
 19. wages EQ lonen
 20. wages earned EQ verdiende lonen
 21. wages in kind EQ lonen in natura
 22. wages paid for overtime EQ lonen voor overwerk
 23. waiting lists EQ wachtlijsten
 24. Wajong
 25. wajong-uitkeringen GEBRUIK Wajong
 26. wanbetalers
 27. WAO
 28. wao-uitkering GEBRUIK arbeidsongeschiktheid
 29. warenhuizen GEBRUIK grootwinkelbedrijf
 30. warmte
 31. warmte uit koeling van net gemolken melk
 32. warmte- en koudeopslag GEBRUIK ondiepe bodemenergie
 33. warmtekrachtkoppeling
 34. warmtepompen
 35. waste EQ afval
 36. waste disposal EQ afvalstorten
 37. waste disposal charges EQ afvalstoffenbelasting
 38. waste disposal tax EQ verwijderingsbijdrage
 39. waste incineration EQ vuilverbranding
 40. waste oils EQ afvaloliën
 41. waste paper EQ oud papier
 42. waste processing EQ afvalverwerking
 43. waste transportation EQ afvaltransport
 44. waste water EQ afvalwater
 45. waste water treatment plant EQ afvalwaterzuiveringsinstallatie
 46. watch TV EQ tv kijken
 47. water
 48. water EQ water
 49. water birds EQ watervogels
 50. water board elections EQ waterschapsverkiezingen
 51. water board finances EQ financiën waterschappen
 52. water board levies EQ waterschapsheffingen
 53. water boards EQ waterschappen
 54. water collection EQ waterwinning
 55. water companies EQ waterleidingbedrijven
 56. Water Framework Directive EQ kaderrichtlijn water
 57. water pollution EQ waterverontreiniging
 58. water sports EQ watersport
 59. water sports clubs EQ watersportclubs
 60. water sports organisations EQ watersportorganisaties
 61. water surface EQ oppervlaktewater
 62. water transport EQ vervoer over water
 63. wateremissies GEBRUIK emissies naar water
 64. watergebruik GEBRUIK irrigatie
 65. waterkracht
 66. waterleidingbedrijven
 67. waterschappen
 68. waterschapsbelastingen GEBRUIK waterschapsheffingen
 69. waterschapsfinanciën GEBRUIK financiën waterschappen
 70. waterschapsheffingen
 71. waterschapsverkiezingen
 72. watersport
 73. watersportclubs
 74. watersportorganisaties
 75. waterstofgas
 76. waterverontreiniging
 77. watervogels
 78. waterway EQ vaargeul
 79. waterway network EQ vaarwegennet
 80. waterwinning
 81. WAZ
 82. WAZO GEBRUIK Wet arbeid en zorg
 83. WBA GEBRUIK Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen
 84. Wbp GEBRUIK Wet bescherming personengegevens
 85. wealth EQ vermogen
 86. wealth groups EQ vermogensklassen
 87. wealth tax EQ vermogensbelasting
 88. Weapons and Ammunition Act EQ Wet wapens en munitie
 89. weather EQ weer
 90. WEB GEBRUIK Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 91. web analytics EQ webanalyse
 92. web scraping EQ webscraping
 93. webanalyse
 94. webmagazine GEBRUIK CBS corporate nieuws
 95. webscraping
 96. webshops GEBRUIK online verkoop
 97. webwinkels GEBRUIK online verkoop
 98. WEC GEBRUIK Wet op de Expertisecentra
 99. wedding anniversaries EQ huwelijksjubilea
 100. wedding day EQ trouwdag
 101. wederuitvoer
 102. wedstrijd GEBRUIK ConjunctuurBekerStrijd
 103. weekdieren
 104. weer
 105. weersinvloed GEBRUIK weer
 106. weeshuizen
 107. wegen GEBRUIK wegennet
 108. wegenbelasting GEBRUIK motorrijtuigenbelasting
 109. wegennet
 110. Wegenverkeerswet
 111. wegtransport GEBRUIK wegvervoer
 112. wegverkeer
 113. wegvervoer
 114. weidegang GEBRUIK beweiding
 115. weidegebied
 116. weight room EQ krachthonk
 117. welfare EQ welzijnszorg
 118. welfare EQ welzijn
 119. welfare work EQ welzijnswerk
 120. welfare work for elderly EQ welzijnswerk voor ouderen
 121. well-being EQ brede welvaart
 122. welvaart GEBRUIK inkomen en vermogen
 123. welvaartspositie GEBRUIK inkomen en vermogen
 124. welzijn
 125. welzijnswerk
 126. welzijnswerk voor ouderen
 127. welzijnszorg
 128. wereldhandelsprijzen GEBRUIK wereldmarktprijzen
 129. wereldmarktprijzen
 130. werk GEBRUIK werkgelegenheid
 131. werk voor derden GEBRUIK CBS op maat
 132. werkdruk
 133. werkelijke bevolking
 134. werken bij GEBRUIK CBS als werkgever
 135. werkende jongeren GEBRUIK jongeren
 136. werkende moeders
 137. werkgelegenheid
 138. werkgevers
 139. werkloos GEBRUIK werkloosheid
 140. werkloosheid
 141. werkloosheid jongeren GEBRUIK jeugdwerkloosheid
 142. werkloosheidscijfer GEBRUIK werkloosheid
 143. werkloosheidspercentage GEBRUIK geregistreerd werkloosheidspercentage
 144. werkloosheidsuitkeringen
 145. Werkloosheidswet
 146. werkloosheiduitkeringen GEBRUIK werkloosheidsuitkeringen
 147. werkloze beroepsbevolking
 148. werkloze jongeren GEBRUIK jeugdwerkloosheid
 149. werklozen GEBRUIK werkloosheid
 150. werknemer GEBRUIK werknemers
 151. werknemers
 152. werknemersverzekeringen
 153. werkomstandigheden GEBRUIK arbeidsomstandigheden
 154. werkstakingen GEBRUIK stakingen
 155. werkstress
 156. werktijdenregeling GEBRUIK regeling werktijden
 157. werktijdverkorting GEBRUIK arbeidsduurverkorting
 158. werkzame beroepsbevolking
 159. werkzame personen
 160. werkzoekenden GEBRUIK werkloosheid
 161. western immigrants EQ westerse allochtonen
 162. westerse allochtonen
 163. Wet Administratiefrechtelijke Afdoening Verkeersovertredingen
 164. Wet arbeid en zorg
 165. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen GEBRUIK WAZ
 166. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten GEBRUIK Wajong
 167. Wet bescherming personengegevens
 168. Wet bevordering arbeidsinpassing GEBRUIK Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen
 169. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
 170. Wet Educatie Beroepsonderwijs GEBRUIK Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 171. Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 172. Wet financiering sociale verzekeringen
 173. Wet inkomensvoorziening kunstenaars
 174. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 175. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 176. Wet inschakeling werkzoekenden
 177. Wet langdurige zorg
 178. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 179. Wet op (re-)integratie van arbeidsgehandicapten GEBRUIK WIA
 180. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering GEBRUIK WAO
 181. Wet op de economische delicten
 182. Wet op de Expertisecentra
 183. wet op de jeugdzorg
 184. Wet op het Primair Onderwijs
 185. Wet op het Voortgezet Onderwijs
 186. Wet sociale werkvoorziening
 187. Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 188. Wet verbetering poortwachter
 189. Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen
 190. Wet voorziening gehandicapten GEBRUIK Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 191. Wet wapens en munitie
 192. Wet werk en bijstand GEBRUIK Participatiewet
 193. Wet werk en inkomen kunstenaars GEBRUIK Wet inkomensvoorziening kunstenaars
 194. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen GEBRUIK WIA
 195. wet- en regelgeving
 196. Wetboek van militair strafrecht
 197. Wetboek van Strafrecht
 198. Wetboek van Strafvordering
 199. wetenschappelijk onderwijs
 200. wetenschappelijk onderzoek