CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. laad- en losplaatsen
 2. laadvermogen GEBRUIK vervoerscapaciteit
 3. laadvermogentonkilometer
 4. laag inkomen GEBRUIK lage inkomens
 5. laaggeletterdheid
 6. laagopgeleiden
 7. laagseizoen GEBRUIK vakantiespreiding
 8. laagzwavelig stookolie
 9. laagzwavelige autodiesel
 10. labour EQ arbeid
 11. labour and social security EQ arbeid en sociale zekerheid
 12. labour and social security EQ arbeid en sociale zekerheid
 13. labour force EQ beroepsbevolking
 14. labour force survey EQ enquête beroepsbevolking
 15. labour incomes EQ arbeidsinkomens
 16. labour law EQ arbeidsrecht
 17. labour law dispute EQ arbeidszaak
 18. labour market EQ arbeidsmarkt
 19. labour market EQ arbeidsmarkt
 20. labour migration EQ arbeidsmigratie
 21. labour mobility EQ arbeidsmobiliteit
 22. labour participation law EQ Participatiewet
 23. labour productivity EQ arbeidsproductiviteit
 24. labour survey EQ arbeidskrachtentelling
 25. labour volume EQ arbeidsvolume
 26. labour year EQ arbeidsjaar
 27. lading
 28. lage inkomens
 29. lage inkomensgrens GEBRUIK lage inkomens
 30. lage-inkomensgrens GEBRUIK lage inkomens
 31. lager agrarisch onderwijs
 32. lager beroepsonderwijs
 33. lager onderwijs
 34. lagere inkomens GEBRUIK lage inkomens
 35. lagere overheid GEBRUIK decentrale overheid
 36. lagere school GEBRUIK lager onderwijs
 37. lagere technische school
 38. lageropgeleiden GEBRUIK laagopgeleiden
 39. lake EQ meren
 40. lake EQ plas
 41. lakenindustrie
 42. Land Registry Office EQ Kadaster
 43. land use EQ bodemgebruik
 44. land van bestemming
 45. land van herkomst
 46. land van vestiging
 47. land- en tuinbouw GEBRUIK landbouw
 48. landarbeiders
 49. landbouw
 50. landbouw en visserij
 51. Landbouw-economisch instituut GEBRUIK LEI
 52. landbouwafval
 53. landbouwareaal GEBRUIK areaal
 54. landbouwbedrijven
 55. landbouwbeleid
 56. landbouwdieren
 57. landbouwexport GEBRUIK landbouwproducten
 58. landbouwgebied GEBRUIK landbouwgebieden
 59. landbouwgebieden
 60. landbouwgebiedsindeling GEBRUIK landbouwgebieden
 61. landbouwgewassen
 62. landbouwgoederen GEBRUIK landbouwproducten
 63. landbouwgronden
 64. landbouwheffingen
 65. landbouwinstallaties
 66. landbouwinstellingen
 67. landbouwmachine-industrie
 68. landbouwmachines
 69. landbouwmechanisatie GEBRUIK landbouwmachines
 70. landbouwpersoneel
 71. landbouwproducten
 72. landbouwproductie GEBRUIK landbouwproducten
 73. landbouwrassen GEBRUIK gewassoorten
 74. landbouwsector GEBRUIK landbouw
 75. landbouwsubsidies
 76. landbouwtelling
 77. landbouwvoertuigen
 78. landbouwwerktuigen GEBRUIK landbouwmachines
 79. landelijk gebied
 80. Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen GEBRUIK Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 81. Landelijke Eenheid
 82. landfill EQ stortplaats
 83. landscaping companies EQ hoveniersbedrijven
 84. landsdelen
 85. landsverdediging GEBRUIK krijgsmacht
 86. landverhuizing GEBRUIK emigratie
 87. langdurend zorgverlof
 88. langdurig leegstaande woningen GEBRUIK leegstaande woningen
 89. langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap
 90. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap
 91. langdurige aandoeningen GEBRUIK chronische ziekten
 92. langdurige werkloosheid
 93. langdurige zorg
 94. lange vakanties
 95. langlevendheid GEBRUIK 100-plussers
 96. language deficiency EQ taalachterstand
 97. large companies EQ grote bedrijven
 98. laspeyres
 99. laspeyres EQ laspeyres
 100. laspeyres volumeindex GEBRUIK laspeyres
 101. lasten GEBRUIK belastingen
 102. lastenverlichting
 103. lastenverzwaring
 104. LAT relationship EQ latrelatie
 105. LAT relationship EQ lat-relatie
 106. lat-relatie
 107. latrelatie GEBRUIK lat-relatie
 108. Latvia EQ Letland
 109. law enforcement EQ rechtshandhaving
 110. Law on the extended obligation to pay sickness benefits (WULBZ) EQ Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 111. Law on the mobilisation of jobseekers (Wiw) EQ Wet inschakeling werkzoekenden
 112. Law on the reduction of income tax and national insurance contributions (WVA) EQ Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen
 113. laws EQ wetten
 114. laws and regulations EQ wet- en regelgeving
 115. LBE GEBRUIK lokale bedrijfseenheid
 116. lbo GEBRUIK lager beroepsonderwijs
 117. lead replacement petrol EQ Super met loodvervanger
 118. leaded petrol EQ loodhoudende motorbenzine
 119. leap year EQ schrikkeljaar
 120. learning support department (lwoo) EQ leerweg ondersteunend onderwijs
 121. leaseauto's
 122. leased car EQ leaseauto's
 123. leasemaatschappijen
 124. leather and leather products (excl. clothing) EQ leer en lederwaren (geen kleding)
 125. leather goods industry EQ lederwarenindustrie
 126. leather industry EQ leerindustrie
 127. leave arrangements EQ verlofregelingen
 128. leave the parental home EQ uithuisgaan
 129. Lebanon EQ Libanon
 130. lectures EQ lezingen
 131. lederwarenindustrie
 132. leefbaarheid
 133. leefstijl
 134. leeftijd GEBRUIK leeftijdsgroepen
 135. leeftijdsgroepen
 136. leeftijdsklasse GEBRUIK leeftijdsgroepen
 137. leeftijdsopbouw GEBRUIK leeftijdsgroepen
 138. leeftijdspiramide GEBRUIK bevolkingspyramide
 139. leegstaande kantoren
 140. leegstaande woningen
 141. leegstand
 142. leenstelsel
 143. leer en lederwaren (geen kleding)
 144. leerindustrie
 145. leerkrachtadvies GEBRUIK schooladvies
 146. leerlingen
 147. leerlingen/studenten GEBRUIK onderwijspopulatie
 148. leerlinggebonden budget GEBRUIK leerlinggebonden financiering
 149. leerlinggebonden financiering
 150. leerlingwezen GEBRUIK beroepsbegeleidende leerweg
 151. leerplan GEBRUIK curriculum
 152. leerweg ondersteunend onderwijs
 153. Leeuwarden
 154. Leeuwarden EQ Leeuwarden
 155. legacies EQ nalatenschappen
 156. legal aid EQ rechtsbijstand
 157. legal areas EQ rechtsgebieden
 158. legal bodies EQ rechtsprekende organen
 159. legal entity EQ rechtspersoon
 160. legal entity EQ juridische eenheid
 161. legal forms EQ rechtsvormen
 162. legal forms with no legal personality EQ rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
 163. Legal Help Desk EQ Juridisch Loket
 164. legal proceedings EQ gerechtelijke procedure
 165. legal profession EQ advocatuur
 166. legal protection EQ rechtsbescherming
 167. legal remedies EQ rechtsmiddelen
 168. legal separation EQ scheidingsrecht
 169. legal separation EQ scheiding van tafel en bed
 170. legal services EQ rechtskundige dienstverlening
 171. lege-nestfase
 172. leger GEBRUIK krijgsmacht
 173. leger des heils GEBRUIK daklozenopvang
 174. leges GEBRUIK retributie
 175. LEI
 176. LEI Wageningen UR GEBRUIK LEI
 177. Leiden
 178. Leiden EQ Leiden
 179. leidinggevend
 180. leidingwaterbelasting
 181. Leidschendam-Voorburg
 182. Leidschendam-Voorburg EQ Leidschendam-Voorburg
 183. leisure activities EQ vrijetijdsbesteding
 184. Lelystad EQ Lelystad
 185. Lelystad
 186. lengte
 187. lengtegroei GEBRUIK lengte
 188. length of stay EQ verblijfsduur
 189. length of stay in the Netherlands EQ verblijfsduur in Nederland
 190. leningen
 191. lente
 192. leraaropleidingen
 193. leraartekort
 194. leraren
 195. lerarenopleidingen GEBRUIK leraaropleidingen
 196. lerarensalarissen
 197. lerarentekort GEBRUIK leraartekort
 198. lesbevoegdheid
 199. lesmateriaal GEBRUIK CBS in de klas
 200. less frequent purchases EQ niet-frequente aankopen