CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. aan-, af- en doorvoer
 2. aanbestedingen
 3. aanbodtijd
 4. aandachtswijken
 5. aandeelhouders
 6. aandelen
 7. aandelenemissie GEBRUIK aandelen
 8. aandelenuitgifte GEBRUIK aandelen
 9. aandoeningen GEBRUIK ziekten
 10. aangifte
 11. aanhangers
 12. aanhangige zaak
 13. aanhangwagen GEBRUIK aanhangers
 14. aanhouding
 15. aanklager
 16. aankoopkosten
 17. aanleunwoningen
 18. aanranding GEBRUIK feitelijke aanranding der eerbaarheid
 19. aanvullend statistisch onderzoek GEBRUIK CBS op maat
 20. aanvullende pensioenen
 21. aanwezige bevolking GEBRUIK feitelijke bevolking
 22. aardewerkindustrie
 23. aardgas
 24. aardgas plus ander geproduceerd gas
 25. aardgas- en elektriciteitsprijzen
 26. aardgasbaten
 27. aardgascentrales GEBRUIK elektriciteitsproductie
 28. aardgascondensaat
 29. aardgasprijzen
 30. aardgasverbruik GEBRUIK gasverbruik
 31. aardolie
 32. aardwarmte GEBRUIK bodemenergie
 33. abonnement GEBRUIK abonnementen
 34. abonnementen
 35. abortion EQ abortus
 36. abortus
 37. ABR GEBRUIK Algemeen Bedrijven Register
 38. absence EQ verstek
 39. abuse EQ mishandeling
 40. ABW GEBRUIK Participatiewet
 41. academic hospitals EQ academische ziekenhuizen
 42. academic year EQ studiejaar
 43. academic year EQ schooljaar
 44. academisch ziekenhuis GEBRUIK academische ziekenhuizen
 45. academische ziekenhuizen
 46. accidents at work EQ arbeidsongevallen
 47. accijns GEBRUIK accijnzen
 48. accijnzen
 49. accommodatiegebruik
 50. Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route GEBRUIK ADR
 51. achtergronden GEBRUIK CBS corporate nieuws
 52. achterstandsleerling GEBRUIK achterstandsleerlingen
 53. achterstandsleerlingen
 54. achterstandsscores
 55. achterstandswijken GEBRUIK aandachtswijken
 56. acidification EQ verzuring
 57. acknowledgments of paternity EQ erkenningen
 58. acquisition costs EQ aankoopkosten
 59. acquittal EQ vrijspraak
 60. acreage EQ areaal
 61. Act on Income Provisions for Older and Partially Disabled Unemployed Persons (IOAW) EQ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 62. Act on Income Provisions for Older and Partially Disabled, Formerly Self-employed Persons (IOAZ) EQ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 63. activiteitenbeperking
 64. activity-impairing EQ activiteitenbeperking
 65. added value EQ toegevoegde waarde
 66. added value (gross, basic prices) EQ bruto toegevoegde waarde in basisprijzen
 67. addiction EQ verslaving
 68. additieven
 69. additieven voor smeermiddelen
 70. additives EQ additieven
 71. additives for lubricants EQ additieven voor smeermiddelen
 72. address EQ adres
 73. address check after notification EQ controle adres na aanzegging
 74. ADHD EQ adhd
 75. adhd
 76. administratief recht GEBRUIK bestuursrecht
 77. administratieve lasten
 78. administratieve lastendruk GEBRUIK administratieve lasten
 79. administrative burden EQ administratieve lasten
 80. Administrative Jurisdiction Division of the Council of State EQ afdeling bestuursrechtspraak raad van state
 81. administrative law EQ bestuursrecht
 82. Administrative Law Enforcement of Traffic Act (Wet Mulder) EQ Wet Administratiefrechtelijke Afdoening Verkeersovertredingen
 83. administrative population EQ werkelijke bevolking
 84. adolescenten GEBRUIK tieners
 85. adoptie GEBRUIK adopties
 86. adopties
 87. adoptieverlof
 88. adoption leave EQ adoptieverlof
 89. adoptions EQ adopties
 90. ADR
 91. ADR EQ ADR
 92. adres
 93. adresgegevens GEBRUIK adres
 94. adult EQ meerderjarigen
 95. Adult and Vocational Education Act (WEB) EQ Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 96. adult basic education EQ basiseducatie
 97. adult education EQ volwasseneneducatie
 98. adult suspect EQ meerderjarige verdachte
 99. ADV GEBRUIK arbeidsduurverkorting
 100. advance EQ opstroom
 101. advertising agencies EQ reclamebureaus
 102. advertising and design agencies EQ reclame- en designbureaus
 103. advocaten GEBRUIK advocatuur
 104. advocatuur
 105. aerial photographs EQ luchtfoto's
 106. aerothermal heat EQ buitenluchtwarmte
 107. aex
 108. AEX EQ aex
 109. afbraak
 110. afdeling bestuursrechtspraak raad van state
 111. afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State GEBRUIK afdeling bestuursrechtspraak raad van state
 112. afdeling verkoop
 113. afdoening door de rechter
 114. afdoening door het Openbaar Ministerie
 115. afgeleide consumentenprijsindex
 116. afgeleide cpi GEBRUIK afgeleide consumentenprijsindex
 117. afgeleide prijsindex GEBRUIK afgeleide consumentenprijsindex
 118. afgestudeerden
 119. Afghanistan
 120. Afghanistan EQ Afghanistan
 121. afhaalrestaurants GEBRUIK afhaalwinkels
 122. afhaalwinkels
 123. afhankelijke beroepsbevolking GEBRUIK werknemers
 124. afkomst GEBRUIK herkomstgroepering
 125. aflopende betalingen GEBRUIK afschrijvingen
 126. afpersing
 127. Africa EQ Afrika
 128. Afrika
 129. afschrijvingen
 130. afschrijvingen op vaste activa
 131. afsplitsing GEBRUIK opsplitsing
 132. afstand
 133. afstroom
 134. afval
 135. afvaloliën
 136. afvalscheiding GEBRUIK gescheiden afval
 137. afvalstoffen GEBRUIK afval
 138. afvalstoffenbelasting
 139. afvalstoffenheffing GEBRUIK afvalstoffenbelasting
 140. afvalstorten
 141. afvaltransport
 142. afvalverbranding GEBRUIK vuilverbranding
 143. afvalvergisting
 144. afvalverwerking
 145. afvalwater
 146. afvalwaterzuiveringsinstallatie
 147. afzetmarkt
 148. afzetprijzen
 149. age groups EQ leeftijdsgroepen
 150. ageing EQ vergrijzing
 151. agrarisch gebied GEBRUIK agrarisch terrein
 152. agrarisch natuurbeheer
 153. agrarisch terrein
 154. agrarische dienstverlening
 155. agrarische producten GEBRUIK landbouwproducten
 156. agrarische sector GEBRUIK landbouw
 157. agreed working hours EQ overeengekomen arbeidsduur
 158. agressie
 159. agression EQ agressie
 160. agricultural areas EQ landbouwgronden
 161. agricultural areas EQ landbouwgebieden
 162. agricultural bodies EQ landbouwinstellingen
 163. agricultural census EQ landbouwtelling
 164. agricultural chains EQ agro-ketens
 165. agricultural contractors EQ loonbedrijven
 166. agricultural crops EQ landbouwgewassen
 167. Agricultural Economic Research Institute (LEI) EQ LEI
 168. agricultural installations EQ landbouwinstallaties
 169. agricultural labour EQ landbouwpersoneel
 170. agricultural labourers EQ landarbeiders
 171. agricultural land EQ agrarisch terrein
 172. agricultural levies EQ landbouwheffingen
 173. agricultural machinery EQ landbouwmachines
 174. agricultural machinery industry EQ landbouwmachine-industrie
 175. agricultural nature management EQ agrarisch natuurbeheer
 176. agricultural products EQ agroproducten
 177. agricultural products EQ landbouwproducten
 178. agricultural services EQ agrarische dienstverlening
 179. agricultural subsidies EQ landbouwsubsidies
 180. agricultural varieties EQ landbouwrassen
 181. agricultural vehicles EQ landbouwvoertuigen
 182. agricultural waste EQ landbouwafval
 183. agriculture EQ landbouw
 184. agriculture and fisheries EQ landbouw en visserij
 185. agriculture policy EQ landbouwbeleid
 186. agricultuur GEBRUIK landbouw
 187. agrifood GEBRUIK landbouwproducten
 188. agritourism EQ agro-toerisme
 189. agro-ketens
 190. agro-toerisme
 191. agroproducten GEBRUIK landbouwproducten
 192. AID GEBRUIK Algemene Inspectiedienst
 193. aids
 194. aids EQ aids
 195. air fleet EQ luchtvloot
 196. air pollution EQ luchtverontreiniging
 197. air transport EQ vliegverkeer
 198. aircraft EQ vliegtuigen
 199. aircraft industry EQ vliegtuigindustrie
 200. airline companies EQ luchtvaartmaatschappijen